• South Korea YUY Cities: Yuyang-ni to Yuyu-dong, South Korea