• South Korea YUJ Cities: Yuja-dong to Yuju-san, South Korea