• South Korea YOT Cities: Yot'al-li to Yotsu Shima, South Korea