• South Korea YOD Cities: Yodan-ni to Yodong-ni, South Korea