• South Korea YAS Cities: Yashin-ri to Yasu Gol, South Korea